Wyszukiwarka grobów:

https://zakpane.grobonet.com

REGULAMIN CMENTARZA

PARAFII NMP MATKI ZBAWICIELA W ZAKOPANEM

„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała” (KKK 2300).

 1. Cmentarz parafialny przy ul. Podhalańskiej 65 jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela z siedzibą w Zakopanem przy ul. Antałówka 40.
 2. Nadzór nad cmentarzem i administrację sprawuje proboszcz Parafii NMP Matki Zbawiciela w Zakopanem.
 3. Cmentarz parafialny jest miejscem sakralnym. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości.
 4. Cmentarz należy utrzymać jako teren zielony. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed niszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew lub krzewów może nastąpić tylko za zgodą administratora.
 5. Zwiędłe kwiaty, wieńce, chwasty, znicze i wszelkie bieżące odpadki należy usuwać z grobów i składać w miejscach na ten cel przeznaczonych.
 6. Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek i wykonywać betonowych podestów przy grobach.
 7. Czas i rodzaj pogrzebu oraz rodzaj grobu należy uzgodnić z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć Kartę zgonu oraz oryginał Aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 8. Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek po opłaceniu wybranego miejsca.
 9. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji, zarządca cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 10. Ekshumacja jest możliwa w przepisanym prawem czasie, po przedstawieniu administratorowi decyzji kompetentnych organów.
 11. Wysokość opłat cmentarnych zawarta jest w cenniku opłat i nawiązuje do opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych.
 12. Wygląd nagrobków i treści umieszczane na nich nie mogą być sprzeczne z wiarą katolicką.
 13. Z racji postawienia pomnika wnosi się opłatę na rzecz cmentarza.
 14. Firma kamieniarska wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę administratora na jej wykonanie. Rozpoczęcie prac budowy nowego pomnika należy zgłosić u administratora. Należy również zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach i wywiezienie pozostałości ziemi, gruzu, rozebranych nagrobków z terenu cmentarza.
 15. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na terenie cmentarza powstałe na skutek klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu i kradzieży oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie kosztownych nagrobków. Cmentarz jest monitorowany.
 16. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej bez zgody administratora.
 17. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem będą rozpatrywane indywidualnie przez administratora cmentarza lub jego pełnomocnika.
 18. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia zamieszczenia na cmentarzu.